ค้นหา  
 
ปฏิทิน
  พฤษภาคม : 2015  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
   วันนี้
   กิจกรรม
 
 
Main Menu
  ปฏิทินวิชาการ2558
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 
 
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาค กศ.พบ. 3/2557
 
 
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 
 
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
 
 
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
 
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
 
 
บริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ
 หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มรภ.พระนคร ฉบับที่ 3/2557
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ วช.
 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย สกอ.(โครงการหลากหลายทางชีวภาพ)
 การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (สกอ.)
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
 
 
More
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
 
More
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
 
More
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
SAR ประจำปี 2556
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
 
More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 6-8 พ.ค. 58 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26-28 เม.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  กิจกรรมแผนพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำ ผู้ตาม ผู้อาสา และผู้เสียสละ ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 21-22 มีนาคม 2558

  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน วันที่ 28-30 ม.ค. 58
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
  3 ทศวรรษคณะวิทยาการจัดการ 14 กุมภาพันธ์ 2558
 
More
 
 
คณบดี

 


 

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติคณบดี
 

 
 
Login
 
username
password
 
New User
 
 
Social Media
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
บริการวิชาการ
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
บริการการศึกษา
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today May 29th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 67

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 95
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 3355
ปีนี้มีคนเข้าชม : 16443
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 37783

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421