ค้นหา  
ปฏิทิน
  ธันวาคม : 2014  

อา

พฤ

 123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 ปฏิทินวิชาการ2557
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาคปกติ 2/2557
 ตารางเรียนภาค กศ.พบ. 2/2557
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
บริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
 
more
 
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
more
 
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
more
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
SAR ประจำปี 2556
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
more
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  การอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กร” คณะวิทยาการจัดการ 3-4 ธันวาคม 2557
  ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2557

  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
  พิธีมอบโล่แก่คณาจารย์ บุคลากรในวันครบรอบ 122 ปีมรภพระนคร
  งานสานสัมพันธ์พระนครร่วมใจพัฒนาสู่อาเซียน
 
more
 
 
 
คณบดี

 


 

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

username
password
 
Social Media
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
บริการวิชาการ
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
บริการการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม
Today December 21st 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 16

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 71
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 1756
ปีนี้มีคนเข้าชม : 37120
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 38048

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421