Select Language
ปฏิทิน
  พฤศจิกายน : 2014  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
Main Menu
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 ปฏิทินวิชาการ2557
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาคปกติ 2/2557
 ตารางเรียนภาค กศ.พบ. 2/2557
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
บริการการศึกษา
 
 

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ

เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

รวมรูปภาพกิจกรรม
  ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2557
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
  พิธีมอบโล่แก่คณาจารย์ บุคลากรในวันครบรอบ 122 ปีมรภพระนคร

  งานสานสัมพันธ์พระนครร่วมใจพัฒนาสู่อาเซียน
  ปฐมนิเทศนักศึกษา 2557
  งานกีฬา Freshy Game ครั้งที่ 12

คณบดี
 

 


 

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 


Login
  Username
 
  Password
 
 
Social Media
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
บริการวิชาการ
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
บริการการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม
Today November 28th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 54

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 104
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 3690
ปีนี้มีคนเข้าชม : 35113
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 38048

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421