Language
 
ปฏิทิน
  ตุลาคม : 2014  

  อา

   จ

   อ

  พ

  พฤ

   ศ

   ส

     1234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
   วันนี้
   กิจกรรม
Main Menu
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 ปฏิทินวิชาการ2557
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาคปกติ/กศ.พบ.1/2557
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 3/2556
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 2/2556
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2556
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 สาขาการตลาด
 สาขาการจัดการทั่วไป+คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
  ตัวอย่าง มคอ.7 สหศาสตร์
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
More
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
More
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
More
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
คู่มือประกันสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2555
More
ประมวลภาพกิจกรรมคณะ
งานสานสัมพันธ์พระนครร่วมใจพัฒนาสู่อาเซียน
งานวันธุรกิจจำลอง
More
ประมวลภาพการประชุมของคณะ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556
More
 
คณบดี
Login
 Username
 
 Password
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
Social Media
 
บริการวิชาการ
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today October 25th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 7

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 130
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 2389
ปีนี้มีคนเข้าชม : 29861
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 38048

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
บริการการศึกษา
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421