ค้นหา  
 
ปฏิทิน
  เมษายน : 2015  

อา

พฤ

     1 234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
   วันนี้
   กิจกรรม
 
 
Main Menu
 ปฏิทินวิชาการ2557
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 
 
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาค กศ.พบ. 3/2557
 
 
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 
 
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
 
 
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
 
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
 
 
บริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ
 หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มรภ.พระนคร ฉบับที่ 3/2557
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ วช.
 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย สกอ.(โครงการหลากหลายทางชีวภาพ)
 การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (สกอ.)
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
 
 
More
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
 
More
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
 
More
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
SAR ประจำปี 2556
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
 
More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  กิจกรรมแผนพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำ ผู้ตาม ผู้อาสา และผู้เสียสละ ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน วันที่ 28-30 ม.ค. 58
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

  3 ทศวรรษคณะวิทยาการจัดการ 14 กุมภาพันธ์ 2558
  งาน Open House เปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ 2558
  การอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
 
More
 
 
คณบดี

 


 

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติคณบดี
 

 
 
Login
 
username
password
 
New User
 
 
Social Media
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
บริการวิชาการ
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
บริการการศึกษา
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today April 2nd 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 4

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 130
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 134
ปีนี้มีคนเข้าชม : 10018
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 37783

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421