Language
 
ปฏิทิน
  กรกฎาคม : 2015  

  อา

   จ

   อ

  พ

  พฤ

   ศ

   ส

      1234
56789 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
   วันนี้
   กิจกรรม
Main Menu
  ปฏิทินวิชาการ2558
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
ตารางเรียน
 ตารางเรียนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
บริการการศึกษา
 
 
 

 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ
 หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มรภ.พระนคร ฉบับที่ 3/2557
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ วช.
 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย สกอ.(โครงการหลากหลายทางชีวภาพ)
 การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (สกอ.)
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
More
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
More
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
More
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
SAR ประจำปี 2556
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
More
รวมรูปภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรมการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Flip Album และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning
  ภาพกิจกรรมแนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
  กิจกรรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปรการศึกษา 2558 วันที่ 21 พ.ค. 2558
  กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 6-8 พ.ค. 58 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26-28 เม.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
More
 
คณบดี
Login
 Username
 
 Password
 
Social Media
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
บริการวิชาการ
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
บริการการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 1st 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 9

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 103
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 9
ปีนี้มีคนเข้าชม : 20589
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 37783

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421