ปฏิทินกิจกรรม
 
  เมษายน : 2014  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

   12345
6789 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
 
  หลักสูตรการศึกษา
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  KM PNRU
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 
Edocument
 
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 
ตารางเรียน
 
 ตารางเรียนภาคปกติ / กศ.พบ.
 
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 
 สาขาการจัดการทั่วไป+คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขานิเทศศาสตร์
 
บริการการศึกษา
 
 
คณาจารย์
 
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
บุคลากร
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 หนังสือเวียน
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย
 
ติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (HERP CONGRESS II) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น
เรื่อง "เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอสนับสนุนงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ วช.
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย สกอ.(โครงการหลากหลายทางชีวภาพ)
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (สกอ.)
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
SAR ประจำปี 2555
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2555
คู่มือประกันสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2555
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมคณะ
 
พิธีมอบตนเป็นศิษย์และพิธีไหว้ครู 2556
การฝึกซ้อมการอพยพการดับเพลิง
การแข่งขันกีฬากูบแดงเกมส์ครั้งที่ 15
 
 
ประมวลภาพการประชุมของคณะ
 
ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2555 ระดับสาขา
 
 
คณบดี
 

 


 

ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติคณบดี

 

Login
Username
Password
Register Newuser
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
Social Media
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
Today April 20th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 71

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 97
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 1687
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11496
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 38048

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421