ค้นหา  
ปฏิทิน
  ธันวาคม : 2014  

อา

พฤ

 123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 ปฏิทินวิชาการ2557
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ
  งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ตารางเรียน
 ตารางเรียนภาคปกติ 2/2557
 ตารางเรียนภาค กศ.พบ. 2/2557
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 การจัดการทั่วไป + คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แบบฟอร์ม (Edocument)
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 งานสารสนเทศ
มคอ.
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โลโก้คณะ
  โลโก้คณะ
บริการการศึกษา
 
 
 
 ผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ประจำสาขาคณะฯ
 


ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


 
  

อาจารย์สุบัน  บัวขาว
รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการ  
ดร.ชิติพัทธ์  ชิตสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


...........................................................................................................................


นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 


............................................................................................................................

ประธานประจำสาขาของคณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์พจนา  บุญคุ้ม
ประธานสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


อาจารย์เกรียงไกร  โพธิ์มณี
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไปรศ.ยงยุทธ  เกษสาคร
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดร.จุฑาทิพย์  พหลภาคย์
ประธานสาชาวิชาการตลาดดร.บัณฑิต  ประสานตรี
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
 

 
 
 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421