ปฏิทิน
 
  กรกฎาคม : 2014  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

   12345
6789 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
 
  KM PNRU
 ปฏิทินวิชาการ2557
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
  ระบบออนไลน์บันทึก มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7
 
ตารางเรียน
 
 ตารางเรียนภาคปกติ/กศ.พบ.1/2557
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2557
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 3/2556
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 2/2556
  ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์ 1/2556
 
แบบฟอร์ม (Edocument)
 
 งานสารสนเทศ
  การเงิน
 วิชาการ
 ธุรการ
 
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 สาขาการตลาด
 สาขาการจัดการทั่วไป+คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
มคอ.
 
  แนวปฏิบัติขั้นตอนการปิดหลักสูตร
 คู่มือการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตร
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
  ตัวอย่าง มคอ.7 สหศาสตร์
 
โลโก้คณะ
 
  โลโก้คณะ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
  คู่มือสำหรับอาจารย์
  คู๋มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
บุคลากร
 
  ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
 หนังสือเวียน
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 ผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ประจำสาขาคณะฯ
 


ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


 
  

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมใจ เที่ยงธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการ  
ดร.ชิติพัทธ์  ชิตสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา............................................................................................................................

ประธานประจำสาขาของคณะวิทยาการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ ลิบลับ
ประธานสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไปอาจารย์โรจนี  พิริยะเวชากุล
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดร.จุฑาทิพย์  พหลภาคย์
ประธานสาชาวิชาการตลาดดร.บัณฑิต  ประสานตรี
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
 

 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421