Search  
 
 
Login
 
  Username
 
  Password
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
  พฤษภาคม : 2015  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
   วันนี้
   กิจกรรม
บุคลากร
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
บริการนักศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม
 
ประวัติคณบดี
 

แบบประวัติข้อมูลส่วนตัว
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................

 
ชื่อ นางอัญชลี  ไสยวรรณ
ตำแหน่งบริหาร          ประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด                      วิทยาลัยการฝึกหัดครู
โทรศัพท์ 025-510-757   029-732-587
โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-431-1534

วุฒิการศึกษา
       ปริญญาตรี  วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  การอนุบาลศึกษา
                       จากสถาบัน  วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2522
       ปริญญาโท  วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
                       จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2531
       ปริญญาเอก วุฒิ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
                       จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548
ประวัติการทำงาน

หน่วยงาน ระยะเวลา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2522-2536
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2536-ปัจจุบัน
   
 
รางวัล
    -    อาจารย์ดีเด่น  ประจำปี 2543  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    -    ศิษย์เก่าดีเด่น  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ประจำปี  2544  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ประสบการณ์และผลงานด้านการบริหาร


- รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2542-2543
- หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2548-2549 
- เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2550-2552 
- ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2536-2540
- ประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2549 –2550  และพ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ในการทำงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA)
ต่อเนื่องจาก สำนักงาน กพร.  และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2548 –2552  
- จังหวัดนครนายก พ.ศ.2550
- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552 
- สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2552 
- กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2552 
- สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พ.ศ.2552 
- สำนักงานภารกิจสตรีและครอบครัว พ.ศ.2552 
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  พ.ศ.2552 
- วิทยากร PMQA  ของสำนักงาน กพร. ณ ศูนย์ราชการ พ.ศ. 2553 
- สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2553 
- กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2553 

ประสบการณ์ในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

- ตำแหน่งประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
- วิทยากรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555

ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย
     เอกสารประกอบการสอน 


- วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
- พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
- การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
- สมรรถภาพครูปฐมวัย

    ผลงานวิจัยและบทความวิจัย

- การศึกษาชุดเครื่องเล่นนักคิดที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย(2536)
- การศึกษาผลของการพัฒนาครูปฐมวัยโดยวิธีฝึกอบรมในระหว่างประจำการเกี่ยวกับการสอน
      ภาษาแบบธรรมชาติ :กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม (2543)   
 
 
 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220  โทร. 02-544-8291

College of Teacher Education
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220
Tel :02-544-8291
 / Fax:02-521-1409