หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอน ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 850 เครื่อง