หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เรียน บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับฯ ดังกล่าว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านทราบและหากมีข้อสงสัย ให้ท่านส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....