หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559