หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดให้บริการ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559