หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 3-4