หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู