หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน) และบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี