หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป