TH | EN
ข่าวทั้งหมด
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอน ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 850 เครื่อง

วันที่ 27 มีนาคม 2560 | อ่าน (6)
แจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ข...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1 17 มี.ค. 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-