TH | EN
ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 24 เม.ย. 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 25 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560 26 เมษายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 10 เม.ย. 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 44 (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 | อ่าน (448)
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...
ประกาศ คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2560 | อ่าน (1190)
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเพื่อชำ...