TH | EN
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประกาศ แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี)
2. แบบการสมัคร (แบบการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
3. เเบบเสนอชื่อ (แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
4. แบบยินยอม (แบบยินยอมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
5. แบบประวัติ (ประวัติและผลงาน)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560