TH | EN
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 ก.พ. 25601. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประกาศ แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี)   
2. แบบการสมัคร (แบบการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
3. เเบบเสนอชื่อ (แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
4. แบบประวัติ (ประวัติและผลงาน)
5. แบบยินยอม (แบบยินยอมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
6. กำหนดการ (กำหนดการดำเนินการสรรหาอธิการบดี)
7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม) (ประกาศเพิ่มเติม)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560