หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานLogin Internet
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 30 มี.ค. 60 (ครั้งที่ 2)
21 มิถุนายน 2560

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประกาศ แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี)
2. แบบการสมัคร (แบบการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
3. เเบบเสนอชื่อ (แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
4. แบบยินยอม (แบบยินยอมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
5. แบบประวัติ (ประวัติและผลงาน)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559