หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 30 มี.ค. 60 (ครั้งที่ 2)
21 มิถุนายน 2560

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประกาศ แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาอธิการบดี)
2. แบบการสมัคร (แบบการสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
3. เเบบเสนอชื่อ (แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
4. แบบยินยอม (แบบยินยอมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
5. แบบประวัติ (ประวัติและผลงาน)
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559