TH | EN
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560 26 เมษายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 05 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 07 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-