TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน - เวลา สถานที่สอบ ประเภทสมัครสอบวิทยาลัยนานาชาติ(รอบพิเศษ) ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ วัน - เวลา สถานที่สอบ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 3 24 พ.ค.2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (79)
-
ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ e-Learning และทดสอบ Placement Test

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-