TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มีนาคม 2560 | อ่าน (82)
กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

วันที่ 28 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอน ซัพพลายส์ จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 850 เครื่อง

วันที่ 27 มีนาคม 2560 | อ่าน (13)
แจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลังสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตารางจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ข...
ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 23 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 20 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1 17 มี.ค. 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 | อ่าน (79)
-
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-