TH | EN
ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประะจำภาคการศึกษา 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ การรับนักศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (1478)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร(รอบพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 05 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 10 เม.ย. 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 44 (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 13 มกราคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. รุ่นที่ 43 (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 01 มีนาคม 2560 | อ่าน (0)
-ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการคัดเลือก (รอบ2) ประจำปีการ...