หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
14 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
14 กันยายน 2560


14 กันยายน 2560 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรมการประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และได้ให้พบปะนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ รายเก่า พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในครั้งนี้ การอบรมยังมีทีมบุคลากรกองทุนฯ บรรยายขึ้นขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนสัญญา และเปิดให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยได้ซักถามตามลำดับ