หน้าหลัก
สำนักงานอธิการบดี + กองกลาง + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษา + กองนโยบายและแผน + กองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน + งานทะเบียนและวัดผลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ + หอสมุดกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันภาษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)กลุ่มตรวจสอบภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพุทธวิชชาลัยโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
10 มกราคม 2561 งานเลี้ยงปีใหม่ "เถลิงสุข ศรีรับปีจอ
Back
11 มกราคม 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงาน "เถลิงสุข ศรีรับปีจอ " ด้วยการทำบุญพร้อมทั้งอำนวยพรมอบความปรารถนาดีแก่กันในโอกาสเถลิงศกใหม่ปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่บุคลากรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี ้เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร