Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 2/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today December 20th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 482

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 733
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 36898
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1209491
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1389376

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....

 ประกาศ ผลสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยวิธีการจัดสรรโควตา และวิธีการคัดเลือก ปีการศึกษา 2558


  กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 22 ชงโคเกมส์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยและเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2557


  ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ตารางกำหนดการแพทย์ปฏิบัติงานประจำงานพยาบาล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 2/2557


 โครงการอบรมการใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558-2560


 ปฏิทินการฝึกสอน นศท. ประจำปี 2557 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง


 ประกาศ การสมัครขอรับขอทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/255724 พ.ย. 2557


 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีการสอบราคา


 ร่าง TOR โครงการก่อสร้างรั้ว กำแพงกันดินและระบบไฟฟ้า อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (อาคาร2)


 ประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


รวมรูปภาพกิจกรรม
  19 ธ.ค.57 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการทำดีมีรางวัล จัดให้สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะได้ทานอาหารฟรี 1 มื้อ โครงการดีๆ อย่างนี้ มีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 150 ที่ นะคะ
  17 ธ.ค.57 องค์การนักศึกษา ภาคปกติ และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 2 ณ เวทีกลางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  11 ธ.ค.57 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการทำดีมีรางวัล จัดให้สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะได้ทานอาหารฟรี 1 มื้อ โครงการดีๆ อย่างนี้ มีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 150 ที่ นะ

  15 ธ.ค.57 สภานักศึกษา ภาคปกติ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช ชั้น 4
   14 ธ.ค.2557 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร หอประชุมภัทรมหาราช
  8 ธ.ค.57 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการทำดีมีรางวัล จัดให้สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะได้ทานอาหารฟรี 1 มื้อ โครงการดีๆ อย่างนี้ มีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 150 ที่ นะคะ

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000