Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
 ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
  KM PNRU
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2557
 ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today August 24th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 53

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 612
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 26508
ปีนี้มีคนเข้าชม : 863639
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1389376

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....

 ปฏิทินการฝึกสอน นศท. ปรจำปี 2557 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอนชดเชยวันหยุด และการเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่1/2557


 ประกาศ การสมัครขอรับขอทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม


 ประกาศ การขอรับทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 1 กันยายน 2557


 กำหนดการโครงการแพทย์ตรวจรักษาโรค และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 รายงานผลการทดสอบและซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2556, 2/255629 พ.ค.2557


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รวมรูปภาพกิจกรรม
  วันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 57 20-21 สิงหาคม 2557
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 20-21 สิงหาคม 2557
  18 ส.ค.57 รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 6 สิงหาคม 2557
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2557
  30 ก.ค.57 สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/57

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000