Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
 ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today October 24th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 1184

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1197
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 67161
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1002501
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1389376

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....

 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2557


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่น 36 ภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ กำหนดการอบรมก่อนสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ กำหนดการสอบและแนวข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี 255721 ต.ค. 2557


 โครงการอบรมการใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558-2560


 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ปฏิทินการฝึกสอน นศท. ประจำปี 2557 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง


 ประกาศ การสมัครขอรับขอทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2556, 2/255629 ก.ย. 2557


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รวมรูปภาพกิจกรรม
  มรภ.พระนคร ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
  พิธีมอบโล่-เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๒๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
  ครบรอบ ๑๒๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

  คณะครูและผู้บริหารการศึกษา จากประเทศเนปาล เยี่ยมชมมรภ.พระนคร ในโครงการอบรมครูต้นแบบศีลธรรมประเทศเนปาล 10 ตุลาคม 2557
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ 7 ตุลาคม 2557
  มรภ.พระนคร ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000