อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
 
บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today March 28th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 79

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 32550
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 258653
ปีนี้มีคนเข้าชม : 420646
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
 ผลการประกวดโลโก้ ครบรอบ 123 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2558


 ประกาศ เปิดรับข้อเสนอการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน


 ประกาศ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/255720 ก.พ. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ ชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศ ร่างขอบเขตของงานTOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2


 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์จอแบน LED จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง


  ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประตูผลักอัตโนมัติแบบสลิง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือสูงแบบประกบไม้ 2 หน้า 2 ช่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตู้


รวมรูปภาพกิจกรรม
  18-19 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  16 - 17 มี.ค.58 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และอบรมการเขียนโครงการสำหรับผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
  17 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

  กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2558 ให้กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพ
  28 ก.พ.58 ตรวจสุขภาพ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พบ.รุ่นที่ 37 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
  มหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair ราชภัฏพระนคร 23-24 กุมภาพันธ์ 2558
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000