อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
 
บริการการศึกษา
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ตารางสอบปลายภาค 3/2557
 
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today May 27th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 988

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1322
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 51053
ปีนี้มีคนเข้าชม : 553961
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
Presentation PNRU
 กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2557


 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค รอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ กำหนดการจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ E-Learning และ การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Pleacement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2558


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2558


 กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ และอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 255815 พ.ค. 58


 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี2558


 ประกาศ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 3/2556, 1/2557, 2/25571 พ.ค. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558


 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2558


 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558


รวมรูปภาพกิจกรรม
  กิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรม รุ่น 1 และส่งนักศึกษาไปวัด รุ่นที่ 2 ณ วัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี
   คณะผู้บริหารและอาจารย์ Can Tho University จากประเทศเวียดนามเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2558
  กิจกรรมเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1-3 (18-20 พฤษภาคม 2558)

  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี
  21-23 พ.ค.58 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคม ASEAN รุ่นที่2 (19-21 พฤษภาคม 2558)
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456