ค้นหา  
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
บริการการศึกษา
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2558
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ปฏิทินวิชาการ 2558
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
Social
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 3rd 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 1721

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3246
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 8567
ปีนี้มีคนเข้าชม : 714722
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
 
 
Presentation PNRU
 
more
 
 
 ประกาศ ผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย


 กำหนดการจัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปภาษาอังกฤษ (SPEEXX) นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา และ ปี3,ปี 4 เฉพาะสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ


 ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2558


 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย


 กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2557


 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค รอบ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี2558


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 3/2556, 1/2557, 2/25571 พ.ค. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  26 มิ.ย.58 โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดย งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรมหาราช
  25 มิ.ย.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  24-26 มิถุนายน 2558 มหกรรมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Festival

  24 มิ.ย.58 โครงการฟังธรรมเทศนาจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ''ธรรมะกับการเรียนครั้งที่ 3'' ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  23 มิ.ย.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  22-26 มิถุนายน 2558 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและบุคลากรใหม่วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
 
more
 
 
  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456