Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 2/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today January 30th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 211

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3765
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 66194
ปีนี้มีคนเข้าชม : 66194
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....

 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557


 รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษาที่ 2/2557


 แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/25579 ม.ค. 2558


 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยและเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2557


  ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ตารางกำหนดการแพทย์ปฏิบัติงานประจำงานพยาบาล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 2/2557


 โครงการอบรมการใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558-2560


 ประกาศ การสมัครขอรับขอทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีการสอบราคา


 ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่2


 ประกาศ สอบราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2


 ประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


รวมรูปภาพกิจกรรม
  24 ม.ค.58 การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีย์เกมส์ กำแพงแสน นครปฐม
  15 ม.ค.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นนทรีย์เกมส์ ครั้งที่ 42 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  15 มกราคม 2558 งานเลี้ยงอำลาUMSL มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  15 มกราคม 2558 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวันฒนธรรม ระหว่าง มรภ.พระนคร กับ Dong-Ah Institute of Media and arts
  12 มกราคม 2558 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ ศูนย์อนามัย กรุงเทพฯ1
  12 มกราคม 2558 พิธีลงนามMOUระหว่างมรภ.พระนคร กับ บริษัทเจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000