บริการห้องสมุด
 
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือใหม่แนะนำ
 รู้จักกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 วิธีใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
 อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของสำนักฯ
 รายชื่อหนังสือประจำเดือน
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีการศึกษา
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 งานบริหารงานทั่วไป
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ( สกอ. )
  ข้อมูลสรุปวันลา-มาสายบุคลากร
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
  โครงการอาเซียน
 สถิติการเข้าใช้บริการประจำปี
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 

                                        เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 

 

  
          

                                                               ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ศิระยศพัฒน์

 (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ) 
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน

  
   นายโชคนุสิทธิ์  วาสิกศิริ 

                               (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ) 
                                
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน
 

 
 


 

 
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158