ค้นหา  
username
password
 
บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความเห็น
ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์สี
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 8th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 13
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 64
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1733
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 5325

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เว้บไซด์ที่น่าสนใจ
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  พยากรณ์อากาศ
  ร้านหนังสือ
  คำศัพท์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์กลางข่าว
Facebook
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
qr code
 
 
 
 
 
 ผลการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พระนครธรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๓ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
 ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน
 (ร่าง)การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
 ตัวอย่างกรอกข้อมูล KPI template
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ. 2557-2561 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปี 2557)
 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (หมวดงบลงทุน)
 การเสนอความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 แบบบันทึกข้อความทำงบประมาณประจำปี 2557
 Download แบบติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(จำแนกตามยุทธศาสตร์)
 กำหนดการประชุม กบ. พิเศษ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เอกสารงาน Download ต่างๆ
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปี พ.ศ.2558 ฉบับปรับแก้ (33 กลยุทธ์)
แผนยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะ 10 ปี
รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เล่มสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2556
ทบทวนแผนและจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
more
 
 
เอกสารการประชุม เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ไฟล์นำเสนอ
วาระที่ 4.2
วาระที่ 4.3
วาระที่ 4.4
วาระที่ 5.2
วาระที่ 5.3
more
 
 
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แบบฟอรร์ม Rm1 - Rm3 ปี 2558
เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
แบบฟอร์ม Rm4 - Rm5
more
 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - 2561
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (Thai)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Eng)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาไทย)
more
 
 
เอกสารเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน
 
more
 
 
คู่มือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
 
คู่มือปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน
more
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
more
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557-2561
more
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ งานกองแผน
 
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวอย่างstrategy (ดร.ช่วงโชติ)
more
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗'
  การประชุม (กบ.) รอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ.ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557'
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน โครงการ / กิจกรรมตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
more
 
 
 
รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รศ.ดร.เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์
 

บุคลากรในหน่วยงาน
 ประวัติผู้อำนวยการ
 บุคลากรในหน่วยงาน
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
  โครงสร้างกองนโยบายและแผน
ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
 
  ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
  ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ระบบการประเมิณควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  ระบบการประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ลิงค์
  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคำให้ปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล
  รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ และรายงานเป็นเอกสาร
  ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662
) 544-8000