ค้นหา  
กองนโยบายและแผน
username
password
 
บุคลากร
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ระบบภาระงาน
 หนังสือเวียน
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความเห็น
ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์สี
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 17
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 261
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1533
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 5054

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เว้บไซด์ที่น่าสนใจ
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  พยากรณ์อากาศ
  ร้านหนังสือ
  คำศัพท์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์กลางข่าว
Facebook
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
qr code
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน
 (ร่าง)การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
 ตัวอย่างกรอกข้อมูล KPI template
 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (หมวดงบลงทุน)
 การเสนอความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 แบบบันทึกข้อความทำงบประมาณประจำปี 2557
 Download แบบติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(จำแนกตามยุทธศาสตร์)
 ขอเชิญประชุมการจัดการทำตัวชี้วัด (KPI) ระดับประธานสาขาวิชา
  แบบแจ้งความจำนงส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการพระนครธรรม : จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๔
 
โครงการพระนครธรรม : จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๔
กำหนดการโครงการ พระนครธรรม พระนครทัวร์ปีที่ 4
การเตรียมตัวอุปสมบท
เล่มติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 56(เข้าสภา20ธ.ค.56)
more
 
 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
เล่มติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 56(เข้าสภา20ธ.ค.56) Part1
เล่มติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 56(เข้าสภา20ธ.ค.56) Part2
เล่มติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 56(เข้าสภา20ธ.ค.56)
เอกสารประกอบการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557
แบบฟอร์มRm1
แบบฟอร์มRm2
แบบฟอร์มRm3
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
more
 
 
แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
more
 
 
แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
more
 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - 2561
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (Thai)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Eng)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาไทย)
more
 
 
คู่มือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
 
คู่มือปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน
more
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 3
รายงานผลปี 55
more
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557-2561
more
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ งานกองแผน
 
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวอย่างstrategy (ดร.ช่วงโชติ)
more
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน โครงการ / กิจกรรมตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  การประชุม KPI รายบุคคล (อาจารย์) วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
  รองอธิการบดี รศ.ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ ได้รับเชิญจากรัลบาลจีนเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่านแผน งบประมาณ และการคลัง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 
more
 
 
 
รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รศ.ดร. เพียงพบ มนต์นวลปรางค์

บุคลากรในหน่วยงาน
 บุคลากรในหน่วยงาน
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
  โครงสร้างกองนโยบายและแผน
ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
  ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
  ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ระบบการประเมิณควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 
ลิงค์
  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคำให้ปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล
  รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ และรายงานเป็นเอกสาร
  ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ
นักศึกษา
 
 
 
 
 
คณาจารย์
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662
) 544-8000