ค้นหา  
 
 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 ระเบียบ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 ประกาศ
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 ข้อบังคับ
 
 
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
 
 
บุคลากร
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
 
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
 
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 ต.ค. 57 - มี.ค. 58
 เม.ย. - ก.ย. 58
 
 
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 5th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 19

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 61
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 432
ปีนี้มีคนเข้าชม : 24206
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 60187

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 
 
กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
yes กฎกระทรวงศึกษาธิการ
 
กฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
yes ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  
ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
yes ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623