english version ค้นหา
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 ระเบียบ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 ประกาศ
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 ข้อบังคับ
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
บุคลากร
 
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 
 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 
 เม.ย.-ก.ย. 57
 ต.ค. 57 - มี.ค. 58
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
Today February 1st 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 44

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 45
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 44
ปีนี้มีคนเข้าชม : 3419
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 60187

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.๑)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ  (แบบ ปม.ลปจ.๒)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้าง 
    (แบบ ปม.ลปจ.๓)
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้น ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) กลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
   หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจำ กรณีขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
    ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม
   แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623