ค้นหา  
 
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
 
 
 
สำรวจความเห็น
 
 
 
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today February 28th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 20

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 69
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 1156
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2396
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9058

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
Login
username
password
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 58
[Online] โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนางาน (Routine to Research)” 2 มี.ค. 58
[Online] โครงการอบรมทักษะด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารแนวคิดการวิจัย (Concept Paper)” 5 มี.ค. 58
แบบฟอร์มสมัคร (แบบกระดาษ) และรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 58
ลงทะเบียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 58
More
 
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓”
ใบเสนอประวัติและผลงานนักวิจัยดีเด่น ประเภททั่วไป
ใบเสนอประวัติและผลงานงานประเภทวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
More
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันคลังของชาติขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2558
มรภ.พิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมการประชุม "พิบูลสงคามวิจัย" ประจำปี 2558
มรภ.อุตรดิตถ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ม.ศิลปากร ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 12-13 ก.พ. 58
มรภ.อุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 3
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย "มสธ.วิจัย ปี 58"
วช.ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
มรภ.นครปฐมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558
More
 
ข่าวการจัดฝึกอบรม
ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธิการ
More
 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
More
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนออุดหนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผย
More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
More
  [7-11 ส.ค. 57] Thailand Research Expo 2014
  [21-23 ก.ค. 57] Platform Research
  [23 มิ.ย. 57] Platform Research
  [11-12 มิ.ย. 57] Platform Research
  [19-20 พ.ค. 57] Platform Research
 
10 กระทู้ล่าสุด
More
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

 
 
 
ระบบบริหารงานวิจัย
 

Logo

 
 
 
ประกาศฯเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
  ครั้งที่ 1/2558
  ครั้งที่ 2/2558
  ครั้งที่ 3/2558
 
 
 
กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
  กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 
 
 
 
คลินิกให้คำปรึกษาการวิจัย
 ที่ปรึกษาการวิจัย
 
 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย
 จรรยาบรรณนักวิจัย
 
 
 
ประกาศผู้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
  งบประมาณแผ่นดิน (สกอ.)
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234