ค้นหา  
 
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
 
 
 
สำรวจความเห็น
 
 
 
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today November 29th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 6

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 25
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 952
ปีนี้มีคนเข้าชม : 8421
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 5075

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
Login
username
password
 
 
 
 
 
 
 
news
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
สทศ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย
More
 
ข่าวทุนวิจัย
แนวทางส่งข้อเสนอวิจัย ทุน สกอ.ปีงบประมาณ 2558
 การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
More
 
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดย ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ทำเนียบรุ่น
More
 
Platform Research
More
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วช. ประกาศเรื่องการรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
ม.ขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
มรภ.ราชนครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒาคน พัฒนางาน" ระหว่างวันที่ 21-22 ตค. 2557
วช. ขอเชิญชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ วันที่ 10 กค. 57
สออ.ประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 33 วันที่ 10 ตค. 2557
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งขอขยายเวลาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
More
 
ข่าวการจัดฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(021256) ม.บูรพา จัดอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น
(060656) Biotec จัดฝึกอบรมเรื่อง Detection of plant pathogens by immunological method and molecular biology technique [31 ก.ค. - 2 ส.ค. 56]
(250956) ม.กรุงเทพ จัดการฝึกอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพ” และ "Meta-Analysis และ Meta-Ethnography"
(250956) สมาคมนักวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรม PLS" และ "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคผลเมือง"
(270356) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร [Excel 20-21 เม.ย. 56 , แนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจ 28 เม.ย. 56]
(4032557) การจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ทําได้ไม่ยาก
More
 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
แบบฟอร์มการลงตีพิมพ์
รายละเอียดการส่งบทความตีพิมพ์
More
 
งานประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2556
ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2556
คู่มือประกัน ปีการศึกษา 2556
More
 
งานประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2555
รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2555‏
แผนพัฒนาปรับปรุง ประเมินคุณภาพ ประกัน ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศธรรมาภิบาลสถาบันวิจัยและพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555‏
More
 
งานประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนพัฒนาปรับปรุง ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2554
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2551
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
More
  [7-11 ส.ค. 57] Thailand Research Expo 2014
  [21-23 ก.ค. 57] Platform Research
  [23 มิ.ย. 57] Platform Research
  [11-12 มิ.ย. 57] Platform Research
  [19-20 พ.ค. 57] Platform Research
 
10 กระทู้ล่าสุด
More
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา IRDP
 

Logo

 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม/ประชุม
  พฤศจิกายน : 2014  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
 
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
 [คมชัดลึก 27 ม.ค. 57] เปิดวิสัยทัศน์ : ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ งานวิจัยอุดมฯต้องรับใช้ท้องถิ่น
 
[ข่าวสด 14 มิ.ย. 56] แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
[มติชน 28 มิ.ย. 56] มรภ.พระนครจัดประชุมเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สร้างงานคุณภาพ
 
 
 
ระเบียบ/ประกาศ
  (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖
  (2) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (3) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (4) หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (9) ประกาศรายชื่อวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
 
กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
 กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 
 
 
 
คลินิกให้คำปรึกษาการวิจัย
 ที่ปรึกษาการวิจัย
 
 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย
 จรรยาบรรณนักวิจัย
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234