ค้นหา  
 
 
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  Herp Congress II Abstract (PDF 2.43 MB)
  Depisa Monograph no.2 (PDF 70 MB)
  Abstract DEPISA’s 5th Biennial Conference 10 to 13 June 2013 (PDF 31 MB)
  Proceeding TETERI 120TH 24-28 December 2012 (PDF 178 MB)
  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 (PDF 55 MB)
 
 
 
สำรวจความเห็น
 
 
 
การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 การจัดการความรู้งานวิจัย (Knowleadge Management)
 สังเคราะห์งานวิจัย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today January 29th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 60

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 38
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 1164
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1164
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9058

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
Login
username
password
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการศึกษา ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 10 ทุน
มศว. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2558 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557
วช. ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 กพ. 58 เมืองทองธานี
มรภ.เลย ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22-23 มค. 58
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งขอขยายเวลาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
มรภ.เชียงใหม่จัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557
More
 
ข่าวการจัดฝึกอบรม
More
 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
รายละเอียดการส่งบทความตีพิมพ์
แบบฟอร์มการลงตีพิมพ์
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับ 1
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
More
  [7-11 ส.ค. 57] Thailand Research Expo 2014
  [21-23 ก.ค. 57] Platform Research
  [23 มิ.ย. 57] Platform Research
  [11-12 มิ.ย. 57] Platform Research
  [19-20 พ.ค. 57] Platform Research
 
10 กระทู้ล่าสุด
More
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา IRDP
 

Logo

 
 
 
ประกาศกองทุนวิจัย ประจำปี 2558
  ประกาศกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2558
  ประกาศกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2/2558
 
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
 [คมชัดลึก 27 ม.ค. 57] เปิดวิสัยทัศน์ : ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ งานวิจัยอุดมฯต้องรับใช้ท้องถิ่น
 
[ข่าวสด 14 มิ.ย. 56] แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
[มติชน 28 มิ.ย. 56] มรภ.พระนครจัดประชุมเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สร้างงานคุณภาพ
 
 
 
ระเบียบ/ประกาศ
  (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖
  (2) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (3) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (4) หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (9) ประกาศรายชื่อวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
 
กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
  กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 
 
 
 
คลินิกให้คำปรึกษาการวิจัย
 ที่ปรึกษาการวิจัย
 
 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย
 จรรยาบรรณนักวิจัย
 
 
 
ประกาศผู้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
  งบประมาณแผ่นดิน (สกอ.)
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-521-2288 , 02-521-1234

Email : research.pnru@gmail.com

Phranakhon Rajabhat University 9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662)521-2288 , (662)521-1234