หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
แจ้งอินเทอร์เน็ตขัดข้องชั่วคราว

ตามประกาศระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดเหตุขัดข้อง  เนื่องจากระบบหลักที่เชื่อมต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  เกิดปัญหาเพลิงไหม้  ซึ่งปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นระบบสำรองเรียบร้อยแล้วนั้น  ทำให้การใช้งานเว็บไซต์  และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยอาจช้ากว่าปกติ  รวมทั้งการใช้งานเว็บไซต์มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยอาจยังไม่สมบูรณ์  อาทิระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) 
       ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน  และหากการเชื่อมต่อภายนอกสามารถใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน