หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี


ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
วันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกิจจาทร  1  ชั้น  4  อาคารปิยมหาราช