หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
การบันทึก มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามหมู่เรียน/section ในระบบใหม่

 ประกาศ วิธีการบันทึก มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในระบบใหม่

      ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการบันทึก มคอ. 3 และ 4 ในระบบใหม่ ที่ให้ 1 หมู่เรียน (Section) มี 1 มคอ. และสำหรับในรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ผู้สอนทุกท่านต้องทำการบันทึก มคอ.ด้วยตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ มคอ. 3 และ 4 ใหม่ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นอาจารย์ที่ยังไม่ได้บันทึก มคอ. เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนท่านใดท่านหนึ่งเดิม ได้บันทึก มคอ. ในรายวิชานั้นไปแล้ว

      ขอให้อาจารย์ยังไม่ได้กรอกและบันทึกข้อมูล ของหมู่เรียน(Section) ให้ทำการบันทึก มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามหมู่เรียน (Section) ของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560

**แนะนำผู้กรอกข้อมูล ใช้ Chrome และติดต่อ ITDS เพื่อขอคำปรึกษา ในกรณีพบปัญหา โทร 02-986-1677