หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

เรียน บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ........ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับฯ ดังกล่าว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านทราบและหากมีข้อสงสัย ให้ท่านส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....