หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

-