หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญชมนิทรรศการ

นิทรรศการ “ก้าวตาม ๙” 
จากการงานอันเป็นที่รัก ส่งแรงบันดาลใจผ่านภาพเขียนศิลปิน ๓๙ คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ที่มา
จากแนวคิดริเริ่มการจัดกิจกรรม “ก้าวตาม ๙” โดย พี่ๆ เหล่าศิษย์เก่าร่วมแสดงผลงาน “เรื่องราวของในหลวง ในมุมมองของตัวเอง” เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานผ่านวิธีการที่ตัวเองถนัด จัดแสดงในรูปแบบของ e-book และนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์แรกเริ่มเพื่องส่งต่อแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ การงานอันเป็นที่รัก และพระราชดำรัสว่าด้วยการงานของพระองค์ท่าน สะท้อนกลับมาสู่การงานของพวกเราแสดงสู่รุ่นน้อง นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จากแนวคิดเบื้องต้นได้ถูกขยายขอบข่ายผลงานจากเครือข่ายกลุ่มศิลปิน และนักวาดภาพประกอบต่างๆ ที่ได้รับการติดต่อและร่วมจัดแสดง 39  มีผลงานกว่า 100 ชิ้น ซึ่งจะถูกรวบรวมเพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงสู่การติดตามผลงานของศิลปินแต่ละท่านในรูปแบบของ Ebook ออนไลน์ตามจุดประสงค์แรกเริ่ม และคัดภาพของศิลปินทุกท่านมาจัดแสดงจริงตามสถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์ 

อนึ่ง ในการจัดแสดงงานนี้ศิลปินหลายท่านได้มอบผลงานเพื่อใช้ในการประมูลเพื่อการกุศล ซึ่งทางทีมจัดเห็นสมควรนำรายได้บริจาคให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ซึ่งการจัดแสดงครั้งแรกได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และอีกครั้ง ณ ห้างสรรพสินค้าที่ได้
อนุเคราะห์พื้นที่จัดแสดงในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีเปิด
11.00 - 12.30 น.   บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเกี่ยวกับพ่อ จากวงเวียนบางเขน 
            ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ  และเดินชมงานตามอัธยาศัย
12.30 - 12.35 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่ช่วงพิธีการ
12.35 - 13.05 น.  พิธีเปิด
             • อธิการบดี
                   กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานนิทรรศการและแรงบันดาลใจ
             • ผอ. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                         กล่าวถึงบทบาทมูลนิธิ และแรงสนับสนุนในพระบรมราชูปถัมป์
             • นายศิริศิลป์(เป๊ก)/ ศิลปินที่มาร่วมงาน / ศิษย์เก่า
                    ร่วมพูดคุยถึงประเด็นการริเริ่มโครงการ และ “การงานอันเป็นที่รัก” 
                 พระราชดำรัสว่าด้วยการงานของพระองค์ท่าน 
                 สะท้อนกลับมาสู่การงานของพวกเราอย่างไร 
13.05 - 13.10 น.  ร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และถ่ายภาพร่วมกัน
13.15 - 14.15 น.  กิจกรรมประมูลภาพวาด    
             • อ.ปิยะดา (ผอ.สำนักศึกษาทั่วไป)
                 เปิดการประมูลและดำเนินรายการประมูลภาพวาด 
                            รายได้มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
14.15 - 16.00 น.  พิธีกรกล่าวขอบคุณ 
                  เชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ “ก้าวตาม ๙”  ตามอัธยาศัย