หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ รายชื่อ รหัสประจำตัวสอบ และสถานที่สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

1. ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เข้าร่วมอบรมและสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
2. ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและงดใช้อาคารเรียนสำหรับจัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. บุคคลากร รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
4. วิทยาลัยการฝึกหัดครู รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
6. คณะวิทยาการจัดการ รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
8. วิทยาลัยนานาชาติพระนคร รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปีการศึกษา 2560
10. รายชื่อผู้เข้าสอบ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ธรรมศึกษาชั้นโท
11. รายชื่อผู้เข้าสอบ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ธรรมศึกษาชั้นเอก