หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-