หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย