หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ" ในวันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ"  วิทยากรโดย ดร.วรลักษณ์ เขียวมีส่วน ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร