หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “Positive thinking for new life”

กำหนดการสัมมนา
โครงการ "Positive thinking for new life. : คิดบวกเพื่อชีวิตใหม่ "
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม ประเยาวศักดิ์ศรี อาคารบรรณารักษ์ราชนครินทร์อาคาร 57 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   

08:00 น. - 08:30 น.     ลงทะเบียน
08:30 น. - 09:00 น.     ประธานสัมมนากล่าวรายงาน                                    
                                   ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา
09:00 น. - 10:30 น.     การบรรยายเรื่อง “Positive thinking for new life”                            
                                 โดย อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
10:30 น. - 10:40 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10:40 น. - 12:00 น.     การบรรยาย และ อภิปรายเรื่อง “Positive thinking for new life”                            
                                  โดย อาจารย์สุกิจ   ศุภกิจเจริญ 1
12:00 น.                พิธีปิด และสรุปการสัมมนา