หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61  
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 37 รุ่น 38 รุ่น 39 รุ่น 40 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44 รุ่น46 รุ่น47 รุ่น48  
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 57

รหัส 58 รหัส 59                   รหัส 60                                      รหัส 61
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61  
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 37 รุ่น 38 รุ่น39 รุ่น 40 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44 รุ่น 45 รุ่น 46 รุ่น 47 รุ่น 48
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61  
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 37 รุ่น 38 รุ่น39 รุ่น 40 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44 รุ่น 45 รุ่น 46 รุ่น 47 รุ่น 48
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ รหัส 57 รหัส 58 รหัส 59     รหัส 60   รหัส 61  
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 37 รุ่น 38 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44

รุ่น 46

รุ่น 47 รุ่น 48      
ข้อมููล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561