หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
ปิดการให้บริการศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) อาคาร 22

-