หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. แบบการสมัครเพื่อรับการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. แบบการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. แบบประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร