หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร