หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง

คำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2.     แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  3.     รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2.     แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3.     รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561