หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
บริหารความเสี่ยง

คำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2.     แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3.     รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2.     แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3.     รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2.     แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562