หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)

-