หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)

-