หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
พุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ถวายมหาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากพระสถูปเจดีย์โบราณ วัดมิธิสาเวติยาวิหาร เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา