หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ครับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ ประจำไตรมาสที่ 2