หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

-