หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
แจ้งกำหนดการ และรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเข้าอยู่หอพักพระนครนิเวศ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศ แจ้งกำหนดการ และรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเข้าอยู่หอพักพระนครนิเวศ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้าอยู่หอพักและทำการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก จำนวน 17,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาฯ เข้ารายงานตัวตามกำหนดการ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่รายงานตัว
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารหอพักพระนครนิเวศ 2 

กำหนดการรายงานตัว
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการหอพักพระนครนิเวศ  โทร. 0 2544 8327