หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์
 https://service.pnru.ac.th/ 

เพื่อสะดวกในการแจ้งปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและปรับปรุงระบบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการแจ้งข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และ ใช้งานระบบได้ที่
 
 
ระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์ คู่มือระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์