หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน กราบถวายการต้อนรับและสักการะพระสุปฏิปันโน และรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมปฏิบัติภาวนา

 
กำหนดการ

13.00น.     เชิญร่วมถวายผ้าห่มพระพุทธเจ้าองค์ดำทองอุไร  เจ้าภาพโดย ศ.ยุพิน พิพิธกุลและคณะศิษย์ 
14.00น.     ร่วมพิธีมอบบุษบก สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เจ้าภาพโดยคุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะและคณะ  
                 พร้อมทั้งร่วมถวายการต้อนรับหลวงปู่แปลง สุนทโร เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร จาก จังหวัดสกลนคร 
                 ฟังพระธรรมเทศนา นำเจริญสมาธิ ให้พรปีใหม่ จัดโดยพุทธวิชชาลัย และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
16.00น.     เสร็จพิธี

ประธานพิธีโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร