หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 

2) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 

3) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  (ฉบับที่ 11) 

4) ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

5) คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2563

6) หนังสือที่ อว 0226.5/ว 643 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563  เรื่อง มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563