หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปีงบประมาณ 2562

>> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์)
 2. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------------------
>> ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
>> Phranakhon Rajabhat University Announcement on Declaration of Honesty Intent, Moral Building and Transparency in Operations 
-----------------------------------
 
>> ประกาศ เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

>> มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

 1. ​คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน
 2. กรอบแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน
 4. นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน
 5. โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0”
 6. แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี

-----------------------------------

>>  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 1. การเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 6/2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 3. มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-----------------------------------
>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
-----------------------------------
>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 1. รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (O36)
 2. การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
               - คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
               - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
               - เอกสารประกอบกิจกรรม